Vilkår for bruk

Ønsker du kopi sent på mail vennligst send oss e-post: kontakt@vstrom.no

Disse alminnelige vilkårene gjelder mellom Vstrøm og kunder som ikke er forbrukere i henhold til definisjonen av forbruker i § 1 i Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34. Alminnelige Vilkår gjelder derfor for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre sluttbrukerkunder som ikke er forbrukere.

Ved å inngå denne avtalen gir kunden Vstrøm (org.nr. 930 992 836) fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtaler med nåværende leverandører etter NVEs retningslinjer, samt til å ordne alle formelle forhold som gjelder leverandørskiftet for samtlige målere som tilhører Kunden. På bakgrunn av denne fullmakt kan Vstrøm også innhente nødvendig informasjon som gjelder skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandører. Vstrøm er imidlertid ikke ansvarlig for konsekvenser av et eventuelt avtalebrudd mellom kunden og tidligere leverandør.

Alle priser er oppgitt eks. mva. for bedrifter (25% pr. 01.01.2005). Vstrøm er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Vstrøm sin side. Vstrøm samlede erstatningsansvar er begrenset til kr. 10.000, for hvert tilfelle. Ved konkurs eller det tilfelle at Vstrøm må slutte å levere strøm opphører alle forpliktelser etter avslutningsdato.

1. Med Kunden menes den bedriftskunde som iht. avtale med Vstrøm tar ut elektrisk energi til eget bruk, og som ikke omsetter kraft videre. Ved avtaleinngåelse må Kunden oppgi firmanavn, tilhørende organisasjonsnummer, faktura og anleggsadresse, målepunkt ID, måleravlesning for manuelle målere, samt kontaktperson. For bedrifter er det minimum 24 måneders avtaletid etter termineringsdatoen den 31/12 samme år som oppsigelsen mottas.

2. Vstrøm har rett til å avregne Kunden for Kundens uttak av elektrisk kraft i henhold til de(n) prisbestemmelse(r) partene har avtalt i kontrakt, alle priser er eks. mva.

3. Dersom Kunden flytter, følger avtalen Kunden til ny adresse uten ekstra kostnader for Kunden. Vstrøm har fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av Vstrøm som leverandør på den nye adressen. Avtale med fast varighet, skal gjelde for det tidsrom som er fastsatt i avtalen. Dersom Kunden flytter før avtaleperioden er utløpt, får Kunden fullført avtalen på sin nye adresse. Dersom Kunden ikke ønsker å fullføre avtalen ut avtaleperioden, gis det anledning til frikjøp etter bestemmelsene om bruddgebyr. Kunden forplikter å ta kontakt med Vstrøm i forkant av flytting.

4. Produktinformasjon: Kunden gir Vstrøm fullmakt til å foreta innkjøp av strøm på Kundens vegne i relevante markeder. Slike innkjøp gjøres løpende basert på Vstrøm til enhver tid gjeldende markedssyn. Vstrøm har rett til å overføre Kunden til den produktkategori som anses mest egnet for Kunden innenfor de fastprisavtaler eller forvaltningsavtaler som Leverandøren tilbyr. Produktkategori bestemmes ut ifra forbruksprofilen til Kunden. Vstrøm plikter å utøve fullmakten etter beste skjønn, men er ikke erstatningsrettslig ansvarlig for sine markedsvurderinger. Kunden vil betale ut ifra avtalen igjennom året. Kundens pris fremkommer løpende på fakturaene.

5. Den 01.01.2012, ble det innført el-sertifikater i Norge. Vstrøm garanterer for at el-sertifikater handles inn for Kunden etter krav fra myndighetene. Andelen av forbruket som er sertifikatpliktig varierer over tid. Kostnader, påslag og omkostninger belastes Kunder som er sertifikatpliktige. Netteier definerer hvem som er sertifikatpliktig. For mer informasjon om el sertifikater se www.nve.no/elsertifikater.

6. Avtaleperioden er minimum 24 måneder etter termineringsdatoen den 31.12 samme år som oppsigelsen mottas.

6.1. Pakkeprisavtaler: Dersom avtalen brytes, påløper bruddgebyr tilsvarende kostnaden for fastprisavtalen for den gjenværende avtaleperioden.

6.2. Forvaltningsavtaler: Dersom avtalen brytes må Kunden dekke Vstrøm sitt direkte økonomiske tap ved at leveransen for prissikringsperioden ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper og er minimum 10 øre pr. kWh pr. gjenstående måned av avtaleperioden og minimum 6245, pr. måler.

6.3. Spotprisavtaler: Dersom avtalen brytes, påløper et bruddgebyr tilsvarende kostnaden for spotpris + 5 øre pr kWh påslag for den gjenværende avtaleperioden.

6.4. Dersom Kunden ønsker å reaktivere sin avtale etter opphør fra Kundens side tilkommer et gebyr på kr 1.425 per strømmåler.

6.5. Vstrøm tilbyr en rekke med tilleggstjenester. Kunden vil starte med disse tilleggstjeneste og er selv pliktig for å avbestille disse. For å kunne avbestille må kunden henvende seg til Vstrøm gjennom kontaktinfo som er tilgjengelig.

- Grønt valg: 2 NOK pr dag

- Trygg hverdag: 59 NOK månedlig avgift

- Prisfrys: 49 NOK månedlig avgift

6.6. Vstrøm tar et honorar på 3 øre/kwh ekskl.mva på sine avtaler.

7. Pakkeprisavtalen begrenses til et leveringsvolum som tilsvarer Kundens gjennomsnittlige kraftforbruk de siste 1 årene. Ved forbruksendringer ut over 10% i avregningsperioden kan Vstrøm avregne merutgifter (i utgangspunktet 99 øre pr kWh) i henhold til veid forbruksmønster gjennom hele året eller flytte Kunden til en annen produktkategori. Fastprisen kan justeres ved større endring i priselementene som inngår i avtalen.

8. Avtalen gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 5A i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker Vstrøm sin mulighet til å levere elektrisk kraft som forutsatt til Kunden. I slike tilfeller vil Kundene bli varslet på Vstrøm sin webside; ”Min Side” om ny pris m.m. Prissikringsperioden vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas.

9. Faktureringsprinsippet som benyttes er etterskuddsbetaling. Etterskuddsbetaling vil si at strømforbruket betales etter man har brukt strømmen. Kunden faktureres for forbruket kunden har benyttet i forhenværende måned, hver måned.

9.1. Om betaling misligholdes gjentatte ganger kan faktureringen endres til forskuddsbetaling. Forskuddsbetaling vil si at strømforbruket blir fakturert før man har brukt strømmen. Kunden faktureres inneværende måned + to måneder a-konto (a-kontoperioden kan likevel bli lenger dersom måleravlesing ikke foreligger). Forskjellen mellom innbetalt forskudd og reelt forbruk (basert på måleravlesing) beregnes ved hver faktura når måleravlesing er mottatt fra kundens netteier. Dersom Kunden har innbetalt for mye, kommer dette til fratrekk ved neste faktura. Dersom Kunden har innbetalt for lite, belastes dette ved neste faktura.

10. Dersom Vstrøm feilaktig har benyttet andre målerverdier enn de målerverdier som nettselskapet har gjort tilgjengelig for Vstrøm, kan Vstrøm eller Kunden kreve korreksjonsoppgjør slik at feilen rettes opp. Krav om korreksjonsoppgjør foreldes etter reglene i lov om foreldelse av fordringer av 18.05.1979 nr.18. Avvik som skyldes at Vstrøm ikke har fått oppgitt målerverdier fra nettselskapet tidsnok i forhold til faktureringstidspunkt, og derfor estimert forbruk ved avregning, jf. § 6, korrigeres ved første ordinære fakturering når målerverdiene foreligger.

11. Dersom Vstrøm er meddelt feil målerverdier for Kunden fra nettselskapet, og benyttet disse ved avregning av Kunden, kan Vstrøm ikke kreve etterbetaling fra Kunden, og Kunden kan ikke kreve tilbakebetaling fra Vstrøm. Oppgjør for mye eller for lite betalt for elektrisk kraft i de tilfeller nettselskapet har meddelt feil målerverdier til Vstrøm, er i sin helhet et forhold mellom nettselskapet og Kunden som nettkunde hos nettselskapet.

12. Vstrøm har fakturagebyr (kr 499 pr. faktura). E-postfaktura eller opprettelse av avtalegiro er gebyrbelagt med kr 29. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk.

13. Kunden aksepterer at Vstrøm kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. Ved manglende kredittverdighet, vil Vstrøm kunne akonto fakturere et beløp tilsvarende 2 månedsbeløp, som depositum. Så snart depositumet er innbetalt vil Vstrøm aktivere avtalen. Depositumet vil bli refundert etter at avtaleforholdet avsluttes. Ved avslag bortfaller alle Vstrøm’s forpliktelser etter den inngåtte avtale i sin helhet. Alle personopplysninger som er oppgitt (lov av 14 april 2000, nr 31) blir behandlet konfidensielt og i tråd med personopplysningsloven og brukes kun til å administrere kundeforholdet. Dersom Kunden misligholder sin betalingsforpliktelse med over 30 dager opphører Vstrøm’s leveringsplikt. Dersom leveringsplikten har opphørt, så må Kunden selv kontakte Vstrøm etter at alle krav er oppgjort for at leveringen skal gjenopptas.

14. Vstrøm tar forbehold om prisendringer som en følge av endringer i dagens offentlige avgifter/ pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgvirksomhet i sluttbrukermarkedet. Vstrøm kan justere priselementene og avtalevilkårene med 1 måneds varsel, via www.vstrom.no eller ”Min Side”. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

15. Begge parter har taushetsplikt om alt som vedrører den annen parts drifts- og forretningsforhold. Dette er ikke til hinder for at Vstrøm kan benytte egen kunnskap om Kunden i forbindelse med kredittvurdering, eller at Vstrøm kan gi opplysninger om Kunden til offentlig myndighet eller privat part som har hjemmel i lov til å kreve slike opplysninger. Vi anser personlig informasjon som navn, adresse, e-post og telefonnummer som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon Kunden oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bare bli brukt til å kunne betjene Kunden bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder avtalen, herunder generell kundeoppfølging. Kunden kan alltid be om en kopi av personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database. Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan Vstrøm behandler personopplysninger. Vi anbefaler våre kunder å lese denne.

16. Vstrøm kan stanse leveransen av elektrisk kraft dersom Kunden misligholder betalingsforpliktelsen. Kunden vil bli varslet skriftlig om stansing og opphør av kraftleveranse, og om tidspunktet når stansingen iverksettes. Leveransen gjenopptas ikke før betalingsmisligholdet er ordnet, og Vstrøm kan sette som vilkår for gjenopptakelse at Kundens stiller sikkerhet for fremtidig betalingsforpliktelse. Vstrøm kan heve avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder avtalen eller dersom forutsetningene for avtaleforholdet vesentlig blir endret. Videre kan Vstrøm heve avtalen ved gjentatt betalingsmislighold fra Kunden eller ved konkurs, gjeldsordning, tvangsakkord eller liknende hos Kunden. Dersom Vstrøm hever avtalen, har Vstrøm rett til å motregne sitt tilgodehavende mot Kunden med ethvert mellomværende mellom Vstrøm og Kunden. Ved heving av avtalen avsluttes samtidig Kundens deltakelse i kraftforvaltningsproduktet.

17. Vstrøm kan endre avtale- og leveringsvilkårene med 2 ukers varsel på www.vstrom.no/bedrift eller ved direkte melding til Kunden.

18. Denne avtalen kan overdras til tredjemann/part på samme vilkår uten å innhente fullmakt fra kunden. Vstrøm står fritt til å overføre avtalen til annet selskap i samme konsern.

19. Denne avtalen er underlagt norsk rett. Tvister som kommer frem av avtalen skal løses ved de ordinære domstoler. Verneting avgjøres iht. de alminnelige reglene i tvistemålsloven. For bedrifter er verneting satt til Oslo tingrett.

Initialer kunde: _________